Moje práce v senátu

zhodnocení mého působení v senátu parlamentu ČR

Vážení spoluobčané, milí přátelé,

je tomu již téměř 6 let, co jsem se ucházel o vaši důvěru v senátních volbách v roce 2016. Nastal čas na stručné ohlédnutí a zhodnocení mého senátního mandátu, který se chýlí ke konci.

V Senátu jsem celou tu dobu byl členem, a 4 roky místopředsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie. Od toho se odvíjela podstatná část mé práce v horní komoře Parlamentu ČR. Z Evropské unie dostáváme obrovské množství legislativních dokumentů a parlamenty členských států je projednávají a přijímají stanoviska, která adresují vládě a Evropské komisi. Tato stanoviska jsou projednávána Evropskou komisí a Evropským parlamentem a zohledněna ve výsledné podobě legislativy EU. Senát PČR, resp. jeho Výbor pro záležitosti EU v tomto smyslu patří v posledních letech k šesti nejaktivnějším národním parlamentům EU.

Jako zpravodaj jsem na předmětný výbor a následně na plénum Senátu předkládal všechny návrhy evropských směrnic, nařízení či závažnější sdělení související s tématikou ochrany životního prostředí a problematikou zemědělství. Doposud to bylo 50 evropských senátních tisků. Jsou to obsáhlé odborné materiály, často o několika stech stranách.

Přesto, že jsem nebyl členem největších senátorských frakcí, k řadě těchto materiálů se mi podařilo v Senátu prosadit usnesení, která byla podle mých představ. Nejde o několik málo případů, ale o desítky.

Další funkce v Senátu parlamentu ČR

V Senátu jsem dále aktivně působil ve Stálé senátní komisi VODA – SUCHO, která si dala za prioritní úkol sledování a vyhodnocování plnění vládní Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky. Poslední 2 roky jsem také členem senátního Podvýboru pro zemědělství. Tento podvýbor se v posledních třech letech velmi intenzivně zabýval návrhem nové Společně zemědělské politiky (SZP) EU na léta 2021-2027 a návrhem nového národního strategického plánu SZP ČR.

Prosazení pozměňovacího návrhu k vodnímu zákonu

Co se týká naší vnitrostátní legislativy, tak za velký úspěch považuji prosazení pozměňovacího návrhu k vodnímu zákonu, který umožnil zpřírodňování (tzv. renaturaci) dříve napřímených menších vodních toků. Uleví se tak správcům vodních toků, kteří na toto neměli dostatečné kapacity, ale hlavně to umožní zasakování vody, čím se se zlepší retenční schopnost krajiny, a obnoví se život kolem těchto drobných vodotečí. Pokud se bude tato příležitost náležitě využívat, bude to velkým přínosem pro naši krajinu, protože se to týká v souhrnu tisíců kilometrů potůčků. V neposlední řadě je to jedno z opatření, jak čelit klimatické změně.

Pomohl jsem odvrátit stavbu vodního kanál Dunaj-Odra-Labe

Mnoho času a úsilí jsem věnoval tématu vodního kanálu Dunaj-Odra-Labe, spoluorganizoval jsem k této tématice Veřejné slyšení v Senátu. Ve volebním obvodu jsem zorganizoval setkání starostů a starostek, jejichž správní území by bylo touto investicí dotčeno. Tlak Senátu, aby tato megalomanská akce, ke které se celá řada renomovaných institucí vyjádřila negativně, a to jak z pohledu ekonomiky, tak z hlediska negativního dopadu na životní prostředí, bezesporu zásadním způsobem přispěl k tomu, že nová vláda od této pochybné investice odstoupila. Pro mne to bylo jedno ze zásadních témat, se kterým jsem šel v roce 2016 do voleb, nepřipustit zničení krajiny mého volebního obvodu tímto vodním kanálem.

Uzavření dolu Frenštát

Dalším mým podobným zásadním volebním tématem bylo odstoupení od těžby uhlí a uzavření dolu Frenštát. Účastnil jsem se několika jednání v této souvislosti a plně podporoval Spolek naše Beskydy „v boji“ za záchranu beskydské krajiny před devastací těžbou uhlí. Podařilo se. V této souvislosti je potřeba vyzdvihnout i podporu, kterou Senát zaujal k řadě evropských tisků souvisejících s ochranou klimatu, které jsem jako zpravodaj připravoval.

Sociální oblast a pomoc potřebným

Celé volební období jsem se věnoval i sociální problematice, a to nejen podporou formální či související legislativy, ale také materiální a finanční. Každý rok jsem daroval přibližně dvanáctinu svých příjmů na dobročinné účely, a to v oblasti sociální péče (dětské domovy, vozíčkáři, paliativní péče), ale také kulturní. V době vrcholící covidové pandemie jsem rozvážel tisíce respirátorů a roušek do nejrůznějších sociálních zařízení a nemocnic v našem volebním obvodě.

Řešení kauz a podnětů

Další podstatnou agendou, kterou jsem se zabýval, byly nejrůznější podněty občanů či organizací, spolků nejen z mého volebního obvodu v souvislosti s ochranou přírody a životního prostředí, ale z celé ČR. Za těch necelých šest let šlo o desítky více či méně závažných kauz. Řada z nich se týkala ochrany zemědělského půdního fondu, resp. mnohdy zcela neuvážených územních plánů obcí, které si pozdě uvědomily negativní dopad na život v obcích v souvislosti s naplánovanými průmyslovými zónami. V několika případech šlo o zachování prostupnosti krajiny, o výstavbu v nejcennějších částech chráněné přírody či třeba záměry související s instalací obnovitelných zdrojů energie. Jsem rád, že mohu konstatovat, že řada věcí se opravdu podařila. Samozřejmě jsem všechny podněty řešil v součinnosti s odpovědnými orgány státní správy.

Příprava senátních návrhů zákona

Boj proti korupci je pro mne samozřejmostí

Byl jsem opakovaně oceněn organizací Rekonstrukce státu za to, jak jsem se postavil k projednávané protikorupční legislativě. Podrobnosti o jednotlivých zákonech a jak jsem hlasoval najdete zde.

Nutno podotknout, že jsem se, na rozdíl od některých kolegů senátorů, k ničemu „neupsal“, jak píši zde na svém facebooku.

Menší zajímavost

Za dobu senátorování jsem strávil minimálně 10 hodin týdně, cca 3000 hodin – tedy 125 dní v hromadné dopravě, především ve vlaku z Moravy do Prahy a zpět.

Výzva na závěr

Vážení spoluobčané, milí sousedé,
jsem přesvědčen, že mé působení v Senátu bylo užitečné a že jsem odvedl docela velký kus poctivé práce.
Mám chuť pokračovat v této práci, a proto si dovoluji vás opětovně požádat o vaši podporu v podzimních volbách. Rád bych dále prosazoval věcnou politiku, postavenou na hodnotách liberální demokracie, zdravé přírody a krajiny, udržitelnosti a solidární společnosti.
Pokud byste mne chtěli podpořit v kampani, zde se dočtete, jaké jsou možnosti: http://petr-orel.cz/podpora

Hledal jsem svůj slogan z minulých voleb a mohu říci, že na něm nemusím nic měnit. Zněl: „Úcta k člověku, pokora k přírodě a bezpečná Evropa.“

Petr Orel

Agenda

V Senátu jsem celou dobu byl členem, a 4 roky místopředsedou, Výboru pro záležitosti Evropské unie. Od toho se odvíjí podstatná část mé práce v Senátu. Z Evropské unie chodí obrovské množství legislativních dokumentů, a všechny členské státy je i na úrovni národních parlamentů mohou projednat a zaujmout k nim usnesení, které je pak zohledněno ve výsledné podobě legislativy EU.

Na mne nejčastěji připadaly evropské směrnice, nařízení, doporučení, a jiné dokumenty v souvislosti s tématy (ochrany) životního prostředí, zemědělství, odpadů, atp. Podrobněji – detailně se o tom referuje na webu Senátu.

K řadě z těchto materiálů se mi doposud podařilo v Senátu navrhnout a výborem i plénem Senátu prosadit usnesení, která byla podle mých představ, a která pomáhají snižovat negativní dopady činnosti člověka na životní prostředí, podporovat biodiverzitu či směřovat trend směrem k udržitelnosti.

Dále jsem členem Podvýboru pro zemědělství Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a Stálé komise Senátu VODA – SUCHO.

Další informace o mé práci v Senátu můžete hledat zde (web Senátu).

Politické zařazení

Jako jediný člen Strany zelených v Senátu jsem byl přibližně první dva roky nezařazený – nebyl jsem členem žádného senátního klubu. Poté jsem se však stal členem nově vzniklého klubu „Klub pro liberální demokracii – Senátor 21“, který dnes nese název „Senátorský klub SEN 21 a Piráti“. Více o hnutí Senátor 21.