Programové priority

pro senátní období 2022-2028

Programové priority

V Senátu chci nadále řešit ochranu životního prostředí – krajiny, půdy, lesů a vody. S tím zásadně souvisí problematika klimatických změn a sucha. Chci pokračovat v řešení energetické krize, i za pomocí nástrojů a peněz, které máme z Evropské unie. A samozřejmostí je ochrana demokracie proti populismu a extremismu.

Klima a životní prostředí

 • Smysluplná podpora OZE, elektromobilům
 • Snižování energetické náročnosti budov
 • Klimatické závazky ČR
 • Omezení odpadů, jejich recyklace a přechod na oběhové hospodářství
 • Využití odpadů v energetice
 • Zelený úděl a FF55 jako příležitost a cesta k uhlíkové neutralitě

Zemědělství, ochrana přírody a krajiny

 • Novela zákona na ochranu půdního fondu
 • Podpora nové strategie lesnictví – mimoprodukční funkce jsou na rovni ekonomických – les není továrna na dřevo, revize protierozní vyhlášky
 • Podpora menších zemědělských subjektů
 • Smysluplnost komplexních pozemkových úprav
 • Výzkum a inovace v zemědělství
 • Trvalé zavádění neproduktivních prvků v zemědělské krajině (remízky, meze)
 • Rozšíření plochy velkoplošných chráněných území
 • Podpora projektům na zachování biologické rozmanitosti
 • Podpora racionálně působících ekologických spolků
 • Novela zákona o myslivosti

Udržitelný život regionu

 • Podpora projektů majících pozitivní vliv na řešení čisté energetiky a s pozitivním dopadem na životní prostředí (tzn. projektům s výraznou přidanou hodnotou, ne skladové haly a překladiště)
 • Podpora projektům souvisejícím s rekonstrukcí a údržbou památkových objektů
 • Spolupráce na smysluplném a udržitelném rekreačním využívání krajiny ve velkoplošných CHÚ MSK

EU, zahraničí a bezpečnost

V případě zvolení na další volební období mám zájem pokračovat ve své práci ve Výboru pro záležitosti EU, pro ČR je členství a aktivní zapojení do činnosti a aktivit evropských struktur nesmírně důležité. EU nelze vnímat jen jako zdroj finančních prostředků, ale je potřeba se na jejím vývoji a směřování velmi aktivně podílet.

 • Participovat na vznikajících závazných dokumentech a zaujímat věcná a podložená stanoviska
 • Podporovat Zelenou dohodu a FF55
 • Aktivně podporovat diplomacii EU se třetími zeměmi, ve vztahu k plnění závazků vyplývajících z Pařížské konference, v rámci obchodních vyjednávání
 • Podpora NATO, transatlantické spolupráce, větší odpovědnost členských států EU v NATO za bezpečnost Evropy
 • Podpora politického a hospodářského partnerství vybraných zemí východní Evropy

Zdravotnictví, sociální péče

 • Dostupnost lékařské péče, včetně zubních ordinací v regionech, včetně zkrácení čekacích lhůt na odborná vyšetření
 • Dostatek kapacit v sociálních službách všeho druhu